ஆதார் அட்டை எண் இருந்தால் தான் இந்த மாதம் ஊதியம் என கட்டாயப் படுத்தக்கூடாது. (RTI) தகவல் .

Popular Posts