தமிழ் நாடு காவல்துறை அல்லது தமிழ் நாடு அரசு பணியில் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் பணியில் சேர்ந்த நண்பர்கள் யாரேனும் ராஜினாமா செய்திருந்தால் / மரணமைடந்திருந்தால் அவர்களின்/ வாரிசுதாரை பங்களிப்பு ஓய்வூதிய தொகையை வேண்டி அதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்து அனுப்பி அவர்களுைடய செட்டில்மென்ட் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். CPS Settlement Order Copy


Popular Posts